Yazılım/Sistem Mühendisliği Süreç İyileştirme Eğitimi-CMMI Dev

Yazılım üreten ve/veya tedarik eden Organizasyonların başarısı; Doğru, İhtiyaca uygun ve “Sürekli İyileştirilen” süreçlerin uygulanmasıyla yakından ilgilidir. Eğitimde ;

* Kurum kültürünün gelişmesi,
* Ölçümlenebilir süreçler,
* Sürekli iyileşen kurumsal yapı,
* Proje maliyetlerinin düşürülmesi,
* Ürün/hizmet kalitesinin arttırılması,
* Tekrarlanan işlerle(rework) geçen zamanın azaltılması,
* Öngörülen zaman ve kaynak maliyetlerindeki sapmaların azaltılması,

gibi hayati kazanımlar sağlanması için izlenecek yöntemler konusunda bilgi edinilmesi sağlanacaktır.

Süreç modeli olarak CMMI modeli esas alınacaktır.

Eğitim programı temel yazılım süreç alanlarını kapsayacak şekilde, toplam 30 ders saati olarak planlanmıştır.

"Bu eğitim programı, kalite ve fayda ilişkisinin dengelendiği bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. Kalite gereksinimlerinin, mühendislik maliyetleri ile örtüşmesi gerekmektedir. Aksi halde Kalite bir hayal olmaktan öteye gidemez."

Eğitim, Yazılım organizasyonlarında her seviyede görev alacak yazılım profesyonellerine, Yazılım Yöneticilerine, Kalite Yöneticilerine/ uzmanlarına, Süreç İyileştirme ekip üyelerine yöneliktir.

Eğitim süresince tüm süreçler “örnek bir kurgu”  içinde ele alınarak örneklenecektir.

Proje Yönetimi
* Proje Planlama
* Proje izleme ve Kontrol
* Tedarikçi Yönetimi
* Bütünleşik Proje Yönetimi
* Risk Yönetimi
* Organizasyonel Süreç Tanımlama
* Organizasyonel Eğitim

Destek
* Konfigürasyon Yönetimi
* Kalite Güvence
* Ölçümleme ve Analiz
* Karar Analizi

Mühendislik
* Gereksinim Yönetimi
* Gereksinimlerin Geliştirilmesi
* Teknik Çözüm
* Ürün Tümleştirme, Doğrulama, geçerleme           

Süreç Yönetimi
* Organizasyonel Süreç İyileştirme
* Organizasyonel Süreç Tanımlama
* Organizasyonel Eğitim

Süre : 1 saat – Süreçlerle Yönetime Giriş Süreç ve proje kavramları üzerinde durulması. 
*   Yazılım Geliştirme süreçlerine genel bakış, süreçler arası ilişkiler konularında bilgilendirme.

Süre: 2 saat Organizasyonel Süreçlerin Tanımlanması ve İyileştirilmesi 
*   Organizasyonel süreçlerin tanımlanması, 
*   Sürekli iyileşen kurumsal yapının oluşturulması

Süre: 2 saat- Kalite Güvence 
*   Organizasyonda yer alacak Kalite Güvence etkinlikleri anlatılacaktır

Proje Süreç Alanları 
Süre : 2 saat - Proje Planlama;  
*   Proje planının oluşturulması, zaman, kaynak tahminleme , 
*   Ölçme kriterlerinin belirlenmesi, Ölçme Planı konularında bilgilenme sağlanacaktır.

Süre : 2 saat - Proje İzleme ve Kontrol;  
*   Proje maliyetlerinin takibi, 
*   Gelişim (progress) raporlarının hazırlanması, 
*   Proje iletişimi.

Süre: 2 saat - Kalite Yönetimi; 
*   Projede uygulanacak, kalite politikalarının ve yöntemlerinin belirlenmesi, Kalite Planının oluşturulması 
*   Kalite Yönetiminin izlenmesi ve uygulanması konularında bilgilenme sağlanacaktır.

Süre: 2 saat - Risk Yönetimi; 
*   Projede uygulanacak risk yönetiminin standardlarının oluşturulması, risklerin belirlenmesi, risk planının oluşturulması, risk azaltıcı etkinliklerin planlanması, uygulanması ve monitör edilmesi 
*   Risk yönetiminin projenin her aşamasında gerçekleştirilmesi konularında bilgilendirme sağlanacaktır.

Süre: 2 saat - Tedarikçi Yönetimi 
*   Tedarikçi seçimi, yönetimi ve izlenmesi.

Mühendislik Süreç Alanları 
Süre: 2 saat - Gereksinimlerin Yönetimi 
*   Gereksinim analizi sürecinin planlanması, yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme, GereksinimYönetim Planının oluşturulması konuları üzerinde durulacaktır. 
Süre: 2 saat – Gereksinimlerin Geliştirilmesi 
*   Sistem Gereksinimlerinin oluşturulması ve dökümantasyonu (SyRS) 
*   Yazılım Gereksinimlerinin oluşturulması, ve dökümantasyonu(SRS) 
*   Test Planının oluşturulması ve dökümantasyonu konularında bilgilenme sağlanacak örneklerle desteklenecektir.

Süre: 2 saat – Teknik Çözüm; 
*   Üst Düzey Yazılım Tasarımı 
*   Yazılım Tasarımı 
*   Test Senaryoları   hazırlanması konularında  bilgilenme sağlanacak, konu örneklerle desteklenecektir.

Süre: 1 saat- Yazılım Geliştirme; 
*   Yazılım Geliştirme standardları konusunda bilgilenme sağlanacaktır.

Süre: 2 saat- Ürün Entegrasyon; 
*   Kabul, Dağıtım ve Kuruluş planı,(Acceptance Plan, Deployment Plan) 
*   Veri aktarımı (Migration Plan) 
*   Projenin kabulü, yazılımların kurulumu, yaygınlaştırılması, veri aktarımı konularında, ve bakım aşaması ile ilgili bilgilenme sağlanacaktır. 
Süre: 2 saat- Doğrulama ve Gözden geçirme 
*   Süreç çıktı iş ürünlerinin doğrulanması ve gözden geçirilmesi konularında bilgilenme sağlanacaktır.

Destek Süreç Alanları 
Süre: 2 saat- Konfigürasyon Yönetimi 
*   Konfigürasyon birimlerinin tanımlanması, Konfigürasyon Yönetimi Planının oluşturulması 
*   Değişiklik talebinin alınması, gerçekleştirilmesi ve izlenmesi(Değişiklik Yönetimi) 
*   Konfigürasyon Yönetiminin izlenmesi 

Süre: 1 saat- Karar Analizi 
*   Proje yaşamı boyunca alınan kararların belli bir analiz sürecinden geçmesinin sağlanması, dökümante edilmesi, izlenmesi konuları anlatılacaktır.

Süre: 1 saat Organizasyonel Eğitim 
*   Organizasyonel eğitimlerin düzenlenmesi

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu